VŠĮ “Rytų Europos Kung Fu Akademija“

PRIVATUMO POLITIKA

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-17

VŠĮ “Rytų Europos Kung Fu Akademija” (toliau- Akademija arba mes) itin svarbus mūsų klientų bei visų suinteresuotų šalių pasitikėjimas. Norime, jog su mumis pasidalinę asmens duomenimis, jaustumėtės užtikrinti, jog Jūsų duomenimis rūpinamės ir juos tvarkome laikydamiesi aukščiausių standartų.

Akademija atsakingai padės visiems klientams, darbuotojams ir kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko, norintiems pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, kaip tai numato nauji asmens duomenų apsaugos reikalavimai.

1. Bendrosios nuostatos

VŠĮ “Rytų Europos Kung Fu Akademija” siekia apsaugoti visų asmenų privatumą bei pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko, todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis Politika numato, kaip Akademija renka ir toliau tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Akademija asmens duomenis tvarko pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, ir kitus tiesiogiai taikomus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymus.

2. Sąvokos:

Duomenų valdytoja – Jūsų Asmens duomenų valdytoja yra VŠĮ “Rytų Europos Kung Fu akademija” (įmonės kodas 302733602, buveinė K. Donelaičio g.33, LT – 44240 Kaunas), kuriai pateikėte savo Asmens duomenis dėl Jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios Paslaugomis Jūs ketinate naudotis.

Klientas arba Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis, jomis naudojosi arba yra išreiškęs ketinimą jomis naudotis.

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu arba kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus.

Tvarkymas – bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, apdorojimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis;

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami Asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

Paslaugos – bet kurios Akademijos siūlomos arba teikiamos paslaugos (įvairūs renginiai, įskaitant, bet neapsiribojant, treniruotės, seminarai, vasaros stovyklos ir pan.).

 • Kaip renkame Jūsų duomenis

Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ir (ar) naudojamų paslaugų ir (ar) prekių, ir to, kokius duomenis mums pateikiate, kai užsakote paslaugas ar registruojatės mūsų interneto svetainėje https://www.kung-fu.lt/ (toliau – Svetainė) bei bendraujate su mumis mūsų socialiniuose tinkluose.

Akademija renka Jūsų Asmens duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs(tiesiogiai iš Duomenų subjekto), pvz. kai bendraujate arba turite teisinių santykių su Akademija, pavyzdžiui, kai pateikiate prašymą dėl Paslaugos arba siunčiate mums užklausas mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir pan.;
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų Paslaugomis, pavyzdžiui, kai dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose arba kai komunikuojate su mumis ir pan. (pvz. rašote mums elektroniniu paštu, lankotės mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, ir pan.);
 • kuriuos gauname iš asmenų, kurie nėra Duomenų subjektas, t.y. Jūs, (pavyzdžiui, kai vienas iš tėvų pateikia prašymą suteikti su vaiku susijusią Paslaugą arba kai juridiniai asmenys pateikia prašymą suteikti Paslaugas, susijusias su jų darbuotojais). Tokiais atvejais reikalaujame, kad apie Asmens duomenų atskleidimą Akademijai ir apie tokių Asmens duomenų Tvarkymo tikslą būtų informuoti Duomenų subjektai. Be to, tokiais atvejais reikalaujame, kad, kai teikiate ne savo, o kito Duomenų subjekto Asmens duomenis, supažindintumėte tokį Duomenų subjektą su mūsų Privatumo politika, kuri pateikiama Akademijos Svetainėje.
 • Akademija gali gauti Jūsų Asmens duomenis ir kai mes pasirašome įvairias sutartis, kurių šalis arba šalies atstovas nebūtinai yra Klientas (pavyzdžiui, sutartis su juridiniu asmeniu, kurioje nurodyti asmenys ryšiams arba atstovų duomenys).
 • Akademijos darbuotojai turi galimybę susipažinti su Akademijai pateiktais Asmens duomenimis, jeigu su jais susipažinti būtina administraciniais tikslais arba dėl teisėtų Akademijos interesų.

Jūs neprivalote pateikti mums jokių savo Asmens duomenų, tačiau, jeigu nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti savo Paslaugų/ parduoti prekių ir pan.

 1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome

Kokios tiksliai apimties Asmens duomenys tvarkomi, priklauso nuo Paslaugų rūšies/-ių arba santykių su Akademija.

Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume

 • sudaryti su Jumis Paslaugos (-ų) teikimo sutartis bei jas vykdyti;
 • sudaryti Darbo ir/ ar Savanoriškos veiklos sutartis, jas vykdyti bei tinkamai apskaityti;
 • remiantis galiojančiais teisės aktais tinkamai įforminti Akademijos teikiamų Paslaugų ir prekių pardavimą / įsigijimą;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais informuoti Jus apie Jums aktualias mūsų paslaugas ir prekes;
 • tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus;
 • administruoti Akademijos socialinių tinklų paskyras;
 • ginti Akademijos teises ir interesus – jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose;
 • palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis;
 • užtikrinti asmenų ir turto apsaugą.

 

Be to, Akademija tvarko savo Klientų ir pardavėjų/paslaugų teikėjų, kurie yra įmonės/-ių ir/ar privačių asmenų, atstovų, Asmens duomenis.

Tvarkome Asmens duomenis, priklausančius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, žemiau nurodytoms pagrindinėms duomenų kategorijoms:

 

DUOMENŲ KATEGORIJOS/DUOMENYS*

 

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais

Vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, pareigos (jei taikoma), atstovaujama įmonė (jei taikoma), banko sąskaitos numeris (jei taikoma).

 

Informacija, susijusi su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi

Vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, darbovietės pavadinimas (jei taikoma), pareigos (jei taikoma).

 

Darbo ir savanoriškos veiklos sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos bei Akademijos, kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslais

 

Vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, banko sąskaitos numeris (jei taikoma), informacija apie šeiminę padėtį (santuokos/ ištuokos liudijimas, informacija apie auginamus vaikus iki 14 metų ir visa kita informacija, kuri gali turėti įtakos Duomenų subjekto kaip darbuotojo teisėms ir pareigoms), informacija apie sveikatos būklę (neįgalumo pažymėjimo kopija, medicininė pažyma apie galimybę dirbti atitinkamą darbą)

 

Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai

Informacija apie mums pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą.

 

Tiesioginės rinkodaros tikslais

 

Vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atvaizdas

Duomenų subjekto komunikacija su Bendrove

Susirašinėjimas su Duomenų subjektu el. paštu: el. laiškai, jų data bei turinys.

 

Informacija, susijusi su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole

Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, sąskaitų siuntimo ir pan.), el. pašto adresas, asmens kodas, telefono numeris, bankas, banko sąskaitos duomenys, PVM mokėtojo kodas, informacija apie užsakytas ir naudojamas prekes ir (ar) paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas paslaugas, parduotas prekes, sąskaitos datą, numerį, mokėtiną/sumokėtą sumą, pasirinktą mokėjimo būdą, mokėjimų datą, mokėjimų statusą (apmokėta/neapmokėta).

 

Asmenų ir turto apsaugos tikslai

Vykdomas vaizdo stebėjimas, tačiau vaizdo įrašas nėra saugomas.

 

* Pateikti pagrindiniai tvarkomų Asmens duomenų kategorijų ir duomenų pavyzdžiai, sąrašas nėra baigtinis

 

Mes netvarkome jautrių duomenų, susijusių su Jūsų etnine kilme, religiniais arba politiniais įsitikinimais ir kitais jautriais duomenimis, kaip jie yra apibrėžti BDAR, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus, arba ypatingais atvejais, kai, pavyzdžiui, Jūs pats atskleidžiate tokius duomenis naudodamiesi Paslaugomis.

Duomenis apie vaikus renkame tik jeigu jie naudojasi Akademijos paslaugomis arba jeigu Jūs mums pateikiate informaciją apie savo vaikus naudodamiesi mūsų paslaugomis.

3. Kodėl Akademija renka ir tvarko Asmens duomenis

Svarbiausia priežastis, dėl kurios mums reikia jūsų Asmens duomenų, susijusi su Paslaugų teikimu.

Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl šių priežasčių:

Duomenų subjekto inicijuoti ikisutartiniai santykiai, Klientų administravimas, Paslaugų teikimas ir Paslaugų kokybės užtikrinimas, sąskaitų išrašymas ir mokėjimai.

Įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymas

Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl šių priežasčių:

buhalterinės apskaitos vykdymas, pranešimų, ataskaitų teikimas valdžios institucijoms, pranešimo apie duomenų saugumo pažeidimus;

Mes taip pat privalome teikti ataskaitas valdžios įstaigoms, kaip antai Valstybinei mokesčių inspekcijai, socialinio draudimo įstaigoms ar kitoms institucijoms. Tai, kokius duomenis įtraukiame į ataskaitas, priklauso nuo įstatymo (-ų) arba teisės aktų reikalavimų, kuriuos vykdome.

Akademijos teisėtas interesas

Akademija siekia pateisinti Jūsų lūkesčius – užtikrinti sklandų paslaugų teikimą, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį, todėl turi teisėtą interesą bei remiantis Jūsų sutikimu tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros bei Akademijos socialinių tinklų administravimo tikslais.

Jūs turite teisę bet kada nesutikti dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl Jūsų ar Jūsų vaikų (jei Jūsų vaikai naudojasi Akademijos paslaugomis) atvaizdo naudojimo Akademijos interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.

Norėdami pasinaudoti šia teisesusisiekite su Akademija šiais kontaktais: el. paštu iwka.lt@gmail.com arba raštu adresu VŠĮ “Rytų Europos Kung Fu akademija”, K. Donelaičio g.33, Kaunas.

4. Kaip apsaugome Jūsų duomenis

Akademija skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl taikome reikiamas taikytinų įstatymų reikalavimus atitinkančias priemones, atsakingai įgyvendinome organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Tokios priemonės apima technines priemones, kaip antai tinkamų kompiuterių sistemų, IT infrastruktūros parinkimas, personalo, duomenų ir failų apsauga, taip pat organizacines priemones, kaip antai prieigų prie šių sistemų, failų ir įrenginių ribojimas.

 • Kam teikiame Jūsų duomenis

Mes galime pateikti Jūsų Asmens duomenis tik griežtai laikydamiesi Asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti.

Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti:

 • Duomenų tvarkytojams,kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Akademijos, kaip Duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Akademijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su Akademija sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Mūsų pasitelkti Duomenų tvarkytojai veikia šiose srityse: rinkodaros paslaugas teikiančiai įmonei (teikiami Klientų elektroninio pašto adresai); informacinių technologijų paslaugas teikiančiai įmonei kontaktų duomenų bazių tvarkymo tikslais (teikiami Klientų elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, atstovaujama įmonė, pareigos)

Pasitelkdami Duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

 • Kitoms valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis mus įpareigoja teisės aktai.

 

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šios Politikos IV punkte, informaciją apie Jus atskleidžiame

 • Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Saugaus uosto(angl. Privacy Shield) programą);
 • Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Saugaus uosto(angl. Privacy Shield) programą);

 

 • Kiek saugome Jūsų duomenis

Asmens duomenys saugomi pagal taikytinus įstatymus bei remiantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu “Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo” ir ne ilgiau nei tai būtina pagal duomenų tvarkymo tikslus.

Jei Jūsų Asmens duomenys saugomi remiantis Akademijai pateiktu sutikimu – iki sutikimo atšaukimo.

 

Akademija užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad Asmens duomenys ir kita informacija apie Duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

5. Kokios Jūsų teisės

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs turite teisę:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Akademija tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Akademijos teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos Asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi iš Jūsų gautu sutikimu;

 

6. Kur galite kreiptis

Jeigu turite klausimų arba jums kyla neaiškumų dėl to, kaip Akademija tvarko Jūsų Asmens duomenis, arba jeigu norite pasinaudoti kuriomis nors savo teisėmis, kviečiame susisiekti su mumis

telefonu +370 699 55614,

paštu lt@gmail.com arba

raštu adresu VŠĮ “Rytų Europos Kung Fu akademija”, K. Donelaičio g.33, LT – 44240 Kaunas.

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

8. Kaip sužinoti apie šios Politikos pakeitimus

Nuolat tobulindami ir plėtodami savo Paslaugas galime kartais keisti šią Privatumo politiką. Dėl tokių pakeitimų Jūsų teisės nebus apribotos.

Jei atliksime esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, mes apie tai informuosime paskelbdami atnaujintą pranešimą mūsų interneto svetainėje. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.