Fujian White Crane Seung Sao Dao

„Fujian White Crane Seung Sao Dao“ šiandien mano meniu, treniruotė, kaip mokė GM Lee Kongas.

Sifu Sergio